NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( BÀI 10) THÌ HIỆN TẠI VỚI NGHĨA TƯƠNG LAI

BÀI 9. THÌ HIỆN TẠI VỚI NGHĨA TƯƠNG LAI

Đây là nhật ký của Bảo
          He is playing tennis on Monday afternoon.
           (anh ấy sẽ chơi quần vợt vào chiều thứ 2 tới)
          He is going to the dentist on Tuesday morning.( anh ấy sẽ đến nha sĩ vào sáng thứ 3)

Trong những công việc trên Bảo đã sắp xếp sẵn rồi.

Khi bạn đang nói về những việc mà bạn đã sắp xếp để thực hiện thì bạn dùng thì hiện tại tiếp diễn (không dùng hiện tại đơn)

A: What are you doing tomorrow evening? ( bạn sẽ làm gì vào tối mai)
B: I am going to the theatre.(tôi sẽ đi xem hát), không dùng I go.
Bạn có thể dùng going to trong các câu sau:
What are you going to do tomorrow evening?
Bạn không dùng will để nói những kế hoạch đã được sắp xếp sẵn.

Hiện tại đơn với nghĩa tương lai: như lịch biểu, chương trình
What time does the film begin?
The football match starts at 8 o'clock.

Những gì mang tính chất cá nhân thì dùng httd, vd:
           What time are you metting Linh?
 (không dùng Do you meet)